SPELREGELS 2023

Wij herhalen nog even de regels welke ieder jaar toegepast worden.

De eerste regel is dat een kopdoelpunt voor 2 telt. De tweede regel is de 10 meter trap welke gegeven wordt bij een gele of rode kaart. Een gele of rode kaart in het strafschop gebied betekent uiteraard een penalty.

Wanneer de keeper de bal in het spel brengt mag een eigen speler de bal slechts spelen op de keeper als de bal over de middenlijn is geweest of door een tegenstander is aangeraakt. Daarna moet de bal eerst op de helft van de tegenstander zijn geweest of de bal moet door een tegenspeler zijn aangeraakt.

Er wordt gespeeld met de zgn. plofbal. Wisselen van spelers doet men tussen de blauwe lijnen voor de bank met de reservespelers. Alle vrije schoppen of intrappen dienen binnen 4 seconden te worden genomen. Brengt de keeper de bal opnieuw in het spel dan mag hij de bal ingooien op de manier zoals hij dit verkiest, maar ook weer binnen 4 seconden. Wanneer de bal het plafond raakt, wordt er een vrije schop genomen aan de zijlijn. Wanneer een keeper een sliding maakt binnen het strafschopgebied, dan is de straf een penalty + 2 minuten straftijd.

Alles wat betreft de spelregels is misschien overbodig daar de teams allemaal wel meer in de zaal hebben gespeeld. Het kan echter geen kwaad om nogmaals op bovengenoemde punten te wijzen.

In de twee poules wordt een halve competitie afgewerkt. De puntentelling zal worden gehanteerd zoals in de eredivisie gebruikelijk is t.w. bij winst 3 punten, bij gelijkspel 1 punt en bij verlies 0 punten. Wij willen de teams erop wijzen om een coach, een verzorger (EHBO’er) en een lijnrechter bij de wedstrijden mee te nemen.

WEDSTRIJDREGLEMENT

Naast bovengenoemde spelregels geldt er ook een wedstrijdreglement. Te weten:

1. Het toernooi wordt gespeeld volgens de spelregels geldend voor het Futsal en volgens de reglementen en besluiten van de K.N.V.B. district Noord.                                                          

2. De wedstrijden zullen worden geleid door Futsal scheidsrechters van de K.N.V.B. c.q. eigen Futsal scheidrechters.

3. De spelers moeten gerechtigd zijn voor de betreffende veldvoetbalvereniging in bindende wedstrijden uit te komen, zij dienen voor te komen op de ledenlijst van de K.N.V.B.

4. De poulewedstrijden hebben een speelduur van: zie schema. De klok blijft doorlopen dus het is belangrijk direct na afloop van de vorige wedstrijd het spel aan te vangen.

5. Er wordt gespeeld in 2 poules van 5 teams en 2 poules van 4 teams.

6. In de poules van 5 teams gaan de eerste 3 over en in de poules van 4 teams de eerste 2 naar de finale-avond.

7. De finaleavond bestaat uit 10 teams verdeeld over 2 poules. Hiervan gaan de eerste 2 over naar de kruisfinales.

8. Eindigen meer teams in dezelfde poule met een gelijk aantal winstpunten dan beslist het doelsaldo (een doelsaldo van 7-4 is beter dan 6-3). Is dit ook gelijk dan beslist het onderlinge resultaat. Is dit ook gelijk, dan valt de beslissing door het nemen van 3 strafschoppen door 3 (verschillende) spelers van elk der partijen. De strafschoppen dienen om en om te worden genomen. Het nemen van de strafschoppen zal niet worden voortgezet, zodra één partij een aantal doelpunten heeft behaald, dat door de ander partij niet meer kan worden bereikt. De 3 spelers die voor het nemen van de strafschoppen in aanmerking komen en de doelverdediger worden door de coach aangewezen en dienen spelers te zijn die op de spelersopgave vermeld staan. De doelverdediger mag geen strafschoppen nemen. Als de stand na het nemen van 3 strafschoppen door 3 verschillende spelers nog gelijk is, wordt de 4e strafschop genomen door de speler die de eerste strafschop nam, enz. In geval van blessures wordt de strafschoppenserie voortgezet met de daartoe aangewezen spelers. Vervanging c.q. aanvulling vindt niet plaats.

9. Een speler die direct rood krijgt is voor de rest van het toernooi van deelname uitgesloten. Bij 2 x geel is de speler voor de betreffende speelavond uitgesloten maar mag wel weer deelnemen aan de finaleavond indien zijn team zich hiervoor kwalificeert.

10. Op elke gele of rode kaart volgt een 10 metertrap tenzij de overtreding plaats heeft gevonden in het strafschop gebied. In dat geval volgt een strafschop. Indien een speler een  gele kaart ontvangt dient hij 2 minuten op de strafbank plaats te nemen. Indien er volgens door de tegenstander gescoord wordt, mag de speler direct weer deelnemen aan het spel.

11. Na het nemen van de 10 metertrap ligt het spel dood, dus ook als de bal bijvoorbeeld tegen de lat of paal belandt. Mocht een 10 metertrap via de paal via de keeper in het doel belanden dan geldt dit wel als een doelpunt. Alle overige situaties zijn uitgesloten.

12. Een kopdoelpunt (een doelpunt dat rechtstreeks via het hoofd het doel ingaat) telt voor twee doelpunten. De scheidsrechter geeft dit aan door twee vingers in de lucht te steken. Als er gekopt wordt en de bal wordt op welke manier dan ook geraakt door een medespeler, dan geldt het doelpunt als een normaal doelpunt en telt dan maar voor één.

13. Elk team is verplicht tenminste 5 minuten voor aanvang van zijn wedstrijd met coach en lijnrechter gereed te zitten op de daarvoor bestemde banken. Ieder deelnemend team is verplicht een lijnrechter en coach te leveren.

14. Wedstrijdformulieren behoeven niet te worden ingediend. Wel is elke vereniging verplicht voor het begin van het toernooi een opgave in te dienen waarop ten hoogste 12 spelers zijn genoemd met vermelding van spelersnummer, voorletter en naam alsmede geboortedatum. Tevens dienen ter controle de spelers passen te worden ingeleverd. De lijst dient ondertekend te zijn door de coach. Spelers die niet op deze opgave zijn vermeld, zijn niet gerechtigd om te spelen.

15. Wedstrijden gespeeld door de teams die dit reglement overtreden worden geacht niet te zijn gespeeld. Het team dat in overtreding is zal worden gediskwalificeerd en een eventueel gewonnen prijs zal weer ter beschikking worden gesteld aan de organisatie.

16. De algemene leiding berust bij de organisatie bestaande uit Guido Broers

17. Het inschrijfgeld voor de heren bedraagt € 55,- per team, vooraf te voldoen.

18. Protesten worden niet in behandeling genomen.

19. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding

N.B.

Indien een schorsing wordt opgelegd kan het betrokken lid niet deelnemen aan wedstrijden (van welke aard ook) van de K.N.V.B., een district, een vereniging of stichting en kan eveneens in een dergelijke wedstrijd geen functie bekleden. Indien een uitsluiting wordt opgelegd kan het betrokken lid niet deelnemen aan competitie- en/of bekerwedstrijden van de K.N.V.B. en/of district tot de dag volgende op die waarop het betreffende elftal het aantal in de uitspraak genoemde wedstrijden en/of in de uitspraak aangemerkte wedstrijden zal hebben gespeeld.

UITSLUITINGEN

Uitsluitingen zullen alleen gelden voor de beker- en/of competitiewedstrijden van de K.N.V.B. district Noord en Oost. Dit houdt dus in dat een speler die een uitsluiting is opgelegd aan alle, hier niet voornoemde, wedstrijden mag deelnemen. Tenslotte merken wij nog op dat ieder team zelf zorg dient te dragen voor een verzorger/E.H.B.O-er.